top of page

Update

April 2020

14 April 2020

Attached hereto find the filing notice of all objections received.

If you had timeously filed your Notice of Objection on 31 March, 2020 and your affidavit on 7 April 2020  at court or elsewhere and your name does not reflect on the filing notice, kindly and urgently forward such documents to wynanda@geysercoetzee.co.za

Indien u betyds u Kennisgewing van Opponering 31 Maart 2020 en u verklaring op 4 April 2020 geliasseer het by die hof of elders, en u naam verskyn nie op die aangehegte liasserings kennisgewing nie, stuur dit asseblief dringend na wynanda@geysercoetzee.co.za

5 April 2020

Dear Pensioner

Clarification on Settlement agreement Court Process

  1. Given that objections have been received, the matter is now opposed. As a consequence, the application will now be heard on 17 June 2020 in accordance with paragraph 7 of the Court Order. The Court may direct that the Return Day be a day other than 17 June 2020. In this event, any Objecting Parties will be notified in accordance with paragraph 7.6 of the Court Order

  2. Due to the lockdown coun

  3. trywide, you will not be able to file your objection physically at Court unless under special circumstances. As an alternative to filing the objection physically, you are requested to file your objections by email to the Court using email address: PTAfiling@judiciary.org.za as well as to our offices using email address: wynanda@geysercoetzee.co.za. We, at Geyser and Coetzee Attorneys will also file by email all objections received at Court. Please make sure that you physically file your objections at Court once the lockdown is lifted. 

  4. We attach hereto the Directives issued by the Judge President dated 2 April 2020.

  5. Should you be unable to commission your affidavits, we will provisionally accept the affidavits even if they are not commissioned. Kindly make sure that the commissioned versions reach our offices and the Court once the lockdown is lifted.

Please note that all dates in the Court Order remain applicable and dates and times need to be complied with until further notice.

Beste pensioenaris

Verduideliking oor die proses van die skikkingsooreenkoms

  1. Aangesien besware ontvang is, word die saak nou as geopponeerd hanteer. Gevolglik sal die aansoek nou op 17 Junie 2020 aangehoor word in ooreenstemming met paragraaf 7 van die hofbevel. Die hof kan gelas dat die keerdag 'n ander dag as 17 Junie 2020 sal wees. In hierdie geval sal enige beswaar makende partye in kennis gestel word in ooreenstemming met paragraaf 7.6 van die hofbevel.

  2. As gevolg van die landwye bewegingsinperking, kan u nie u beswaar fisies by die hof indien nie, tensy onder spesiale omstandighede. As alternatief vir die indiening van die beswaar, word u versoek om u besware per e-pos aan die Hof in te dien deur middel van die e-posadres: PTAfiling@judiciary.org.za, sowel as ons kantore met die e-posadres: wynanda@geysercoetzee.co.za. Ons by Geyser en Coetzee Prokureurs sal ook alle besware wat deur ons kantore ontvang is, per e-pos indien. Maak seker dat u besware fisies by die hof indien word sodra inperking opgehef word.

  3.  Die voorskrifte uitgereik deur die Regter President van 2 April 2020 is op ons webwerf beskikbaar

  4. As u nie u verklaring kan beëdig nie, aanvaar ons die onbeedigde verklarings voorlopig. Sorg asseblief dat die beedigde weergawes ons kantore en die hof bereik sodra die inperking opgehef is.

  5. Let daarop dat alle datums in die hofbevel van toepassing bly en dat die datums en tye nagekom moet word tot verdere kennisgewing.

bottom of page